divendres, 14 de desembre de 2012

Al·leguem contra una megaconstrucció al Barri de la PuríssimaPots presentar les següents al·legacions per registre d’entrada de l’Ajuntament d’Alaquàs fins al 19 de desembre de 2

012D./Sra. ………………………………………….………………….., amb DNI nº …...……………….., en nom propi o en representació de l'entitat ………………...………………………….………, amb domicili, a l'efecte de notificació, en ………………………………...…………………….. compareix i presenta les següents AL·LEGACIONS al Document d'Aprovació del Pla General d'Ordenació Urbana d'Alaquàs:
  a les 14:00 hor
El Pla defineix la Unitat d’Execució “CAMÍ VELL DE TORRENT ” que preveu  una altura de la edificació de 5 plantes +àtic i un número màxim de 151 vivendes,  al sòl existent entre els carrers Bisbe Cervera, Camí Vell de Torrent, Alfafar i Picassent. La Unitat d’Execució es troba inclosa formant part de l’anomenat “Barri de La Puríssima” un barri conformat per vivendes unifamiliars que disten molt de l’altura plantejada per esta Unitat d’Execució, per tant sol·licite la modificació  de l'Unitat d’Execució “ Camí Vell de Torrent”, amb l’objectiu de reduir l’altura prevista per la mateixa fins a la mateixa tipologia d’edificacions de la resta de parcel·les que conformen el Barri de la Puríssima.

El Plan define la Unidad de Ejecución “CAMI VELL DE TORRENT” que prevé una altura de la edificación de 5 plantas +ático y un número máximo de 151 viviendas, en el suelo existente entre las calles Obispo Cervera, Cami Vell de Torrent, Alfafar y Picassent. La Unidad de Ejecución se encuentra incluida formando parte del llamado “Barrio de La Purísima” un barrio conformado por viviendas unifamiliares que distan mucho la altura planteada por esta Unidad de Ejecución, por lo tanto solicito la modificación de la Unidad de Ejecución “Cami Vell de Torrent”, con el objetivo de reducir la altura prevista por la misma hasta la misma tipología de edificaciones del resto de parcelas que conforman el Barrio de la Purísima.

En conseqüència
SOL·LICITA tinga per presentades les presents AL·LEGACIONS, en forma i termini dins del tràmit d'informació pública del PGOU d'Alaquàs.

En Alaquàs, a .... de …………………… de 2012
Fdo. ....................................................................................


Pots descarregar-te el butlletí informatiu amb el model d'al·legacions en aquest enllaç;
 es

Convocatòria del Plenari de desembre


Corresponent celebrar una sessió núm. 16 ordinària de l'Ajuntament Ple el dia 20 de desembre de 2012, a les 20 hores, en el Saló de Plens de la Casa Consistorial, i a fi de complir amb que estableix l’art. 38 del ROF, HE RESOLT CONVOCAR els Regidors i Regidores amb distribució del següent:

ORDRE DEL DIA

16.1. Aprovació de l’acta corresponent a la sessió celebrada 19 de novembre 2012.

16.2. Correspondència oficial.

16.3. Proposta d’aprovació del plec de clàusules administratives particulars del servei d’explotació temporal del pàrquing municipal de camions.

16.4. Expedients d’operacions de tresoreria 2013.

16.5. Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre la Generalitat a través de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient i aquest Ajuntament per a atendre les necessitats de les famílies que han perdut la seua vivenda per desnonament.

16.6. Ratificació del Decret d'Alcaldia núm. 3344/12 de fixació del règim de prestacions econòmiques en la situación d’incapacitat temporal del personal al servei d'aquest Ajuntament.

16.7. Comunicació del TSJ del nomenament de Sra. Carmen Torralba Izquierdo com a Jutgessa de Paz.

16.8. Donar compte del calendari del contribuent.

16.9. Dació de compte del decret d'Alcaldia núm. 3346/12 de nomenament dels membres que componen el Consell Municipal de les Dones.

16.10. Moció d'Alcaldia sobre sol·licitud de pagaments de la Generalitat als Ajuntaments de la Comunitat Valenciana.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
PRECS I PREGUNTES

Bloc – Els Verds critica el retard en l’aprovació del pressupost municipal.


Forment: “la desídia i inoperància de l’equip de govern socialista fan que un any mes no tinguem pressupostos participatius, incomplint un acord del ple”

El portaveu del grup municipal del Bloc – Els Verds d’Alaquàs, Vicent Forment, li pregunta a l’alcaldessa si té intenció d’aprovar el pressupost de 2013 abans que comence el proper any, tal com manen la llei i el sentit comú.
La qüestió de fons està en la “tradició” existent en els últims anys, en l’Ajuntament d’Alaquàs que el Pressupost s’aprove ja iniciat l’exercici pressupostari. Des del punt de vista del Bloc – Els Verds d’Alaquàs, aquesta forma d’actuar és greu per diversos motius.

En primer lloc, perquè es produeix el debat sobre el Pressupost Municipal havent prorrogat l’anterior. Es prorroga el pressupost i es produeix el debat quan l’exercici ja ha començat. No es produeix un vertader debat, en definitiva, perquè en realitat se pretén simplement confirmar algo que ja ha començat.  Per al portaveu del Bloc – Els Verds a l’Ajuntament d’Alaquàs, Vicent Forment, convertir el debat del Pressupost Municipal, que és segurament el document polític més important que passa pel Ple durant l’any, en una simple confirmació de fets consumats “és una pràctica que fa un flac favor a l’avanç democràtic del municipi”.

Així mateix, des del Bloc – Els Verds considerem important que el procés de discussió i elaboració del Pressupost tinga un caràcter més obert, “donant més possibilitats als grups municipals  d’elaborar propostes i començant a generar dinàmiques que permeten a la ciutadania participar en aquest procés”. Per a Vicent Forment “aquesta forma d’actuar del partit en el govern demostra que, en realitat, tenen molt poca vocació de diàleg i de foment de la participació.

En el mateix sentit, des del Bloc – Els  Verds a Alaquàs apostem per una  progressiva implementació dels “Pressupostos Participatius”, tal i com  va aprovar el ple municipal per unanimitat el passat 28 de juliol de 2011, a proposta del Bloc – Els Verds. Es tracta d’un procés que porta el seu temps, el seu debat i que tarda anys a implementar-se. És obvi que per al Pressupost de 2013 no és possible començar aquesta dinàmica con cal, davant la desídia i inoperància de l’equip de govern socialista, però sí es poden anar prenent mesures per a què en futurs exercicis es puga portar a terme aquesta interessant iniciativa d’apoderament de la ciutadania, transparència i obertura de les institucions.

Vicent Forment considera que el Pressupost Municipal de l’Ajuntament d’Alaquàs per a 2013 hauria d’haver-se començat a debatre ja, de fet segons la llei s’hauria d’haver aprovat un pressupost inicial el 15 d’octubre. En canvi, a hores d’ara i en vespres de l’últim ple de l’any, no s’ha reunit cap comissió informativa al respecte. A més, s’haurien d’haver regulat i activat els mecanismes per a la participació real de la ciutadania d’Alaquàs, per exemple amb Jornades Obertes en les quals es puga explicar quina és l’estructura d’un pressupost municipal, quines són les principals iniciatives i obrint canals per recollir propostes concretes. I res de tot això s’ha fet, botant-se una vegada més la llei i els acords de plenari.

dimarts, 27 de novembre de 2012

Bloc-Els Verds proposarà que es demane la revisió col•lectiva dels valors cadastrals


Forment: “el valor cadastral actual de molts habitatges d’Alaquàs està completament unflat, el que fa que els seus propietaris paguen més del que els correspon”.
El grup municipal BLOC-ELS VERDS  a l’Ajuntament d’Alaquàs ha presentat una proposta que haurà de ser debatuda en el pròxim ple de l’Ajuntament per tal que aquest demane a la Direcció General del Cadastre la revisió col•lectiva dels valors cadastrals. Aquests valors van ser actualitzats en 2009 i el seu increment generalitzat ha sigut el responsable de l’augment del rebut de l’IBI per a molts alaquasers i alaquaseres, doncs des del consistori es va aprovar anar augmentant aquest rebut a un ritme d’un 10% anual per passar dels valors antics als actuals.

Segons s’argumenta en la sol•licitud, ‘la darrera revisió cadastral es va fer en una conjuntura del mercat immobiliari en plena expansió, fruit de la “bombolla immobiliària” alimentada per les taxacions fraudulentes que els bancs practicaven en aquest període, fet que va alterar artificialment el valor dels immobles. La Direcció General del cadastre, no ha encetat d’ofici cap mena d’actuació tendent a revisar les desviacions valoratives causades pels fets exposat, i que posteriorment va ocasionar una situació de crisi a nivell mundial.

Amb l’esmentada crisi, s’ha produït la davallada dels valors dels immobles, que ara mateix continuen amb una tendència a la baixa que finalitzarà en el moment en que s’arribe al punt d’equilibri en el mercat immobiliari.’ I recorda també ’que La Legislació relativa a les Hisendes Locals indica que correspon a les Corporacions municipals instar la revisió col•lectiva dels valors cadastrals quan la valoració que s’aplica no s’ajuste als valors reals de mercat, situació que es dona en Alaquàs actualment.’

Per a Vicent Forment, portaveu del BLOC-ELS VERDS  a l’Ajuntament d’Alaquàs, “el valor cadastral actual de molts habitatges del nostre poble està completament unflat, el que fa que els seus propietaris paguen més del que els correspon. Però no sols això, és un impediment per a moltes transaccions immobiliàries, doncs el preu de mercat és inferior en molts casos al cadastral, i una venda per davall del valor cadastral genera una plusvàlua fictícia que el venedor ha de tributar davant Hisenda Pública.”


Bloc-Els Verds propondrá que se pida la revisión col•lectiva de los valores catastrales

Forment: “el valor catastral actual de muchas viviendas de Alaquàs está completamente hinchado, lo que hace que sus propietarios pagan más del que los corresponde”.

El grupo municipal BLOC-ELS VERDS en el Ayuntamiento de Alaquàs ha presentado una propuesta que tendrá que ser debatida en el próximo pleno del Ayuntamiento para que este pidA a la Dirección general del Catastro la revisión colectiva de los valores catastrales. Estos valores fueron actualizados en 2009 y su incremento generalizado ha sido el responsable del aumento del recibo del IBI para muchos alaquaseros y alaquaseras, pues desde el consistorio se aprobó ir aumentando este recibo a un ritmo de un 10% anual para pasar de los valores antiguos a los actuales.

Según se argumenta en la solicitud, ‘la última revisión catastral se hizo en una coyuntura del mercado inmobiliario en pleno auge, fruto de la “burbuja inmobiliaria” alimentada por las tasaciones fraudulentas que los bancos practicaban en este periodo, hecho que alteró artificialmente el valor de los inmuebles. La Dirección general del catastro, no ha comenzado de oficio ningún tipo de actuación tendente a revisar las desviaciones valorativas causadas por los hechos expuesto, y que posteriormente ocasionó una situación de crisis a nivel mundial.

Con la mencionada crisis, se ha producido la bajada de los valores de los inmuebles, que ahora mismo continúan con una tendencia a la baja que finalizará en el momento en que se llego en su punto de equilibrio en el mercado inmobiliario.’ Y recuerda también ’que La Legislación relativa a las Haciendas Locales indica que corresponde a las Corporaciones municipales instar la revisión colectiva de los valores catastrales cuando la valoración que se aplica no se ajuste a los valores reales de mercado, situación que se produce en Alaquàs actualmente.’

Para Vicent Forment, portavoz del BLOC-ELS VERDS al Ayuntamiento de Alaquàs, “el valor catastral actual de muchas viviendas de nuestro pueblo está completamente hinchado, el que hace que sus propietarios pagan más del que los corresponde. Pero no sólo esto, es un impedimento para muchas transacciones inmobiliarias, pues el precio de mercado es inferior en muchos casos al catastral, y una venta por debajo del valor catastral genera una plusvalía ficticia que el vendedor tiene que tributar ante Hacienda Pública.”

divendres, 23 de novembre de 2012

El Bloc-Els Verds amb les treballadores i usuaris de la Residència d’Alaquàs.


Treballadores i usuaris de la residència d’Alaquàs es manifesten en protesta pel deute del Consell que ascendeix a 1’2 milions
Treballadors i usuaris de la residència d’Alaquàs es manifesten en protesta pel deute del Consell que ascendeix a 1.200.000 euros. A la reivindicació s’ha sumat el portaveu municipal del Bloc-Els Verds, Vicent Forment, que ha acompanyat al personal, familiars i usuaris en la marxa que ha recorregut els voltants del centre.

Per la seua banda, Vicent Forment, portaveu del Bloc-Els Verds en l’Ajuntament, ha lamentat que la Generalitat faça pagar les retallades als més febles, “posant en perill llocs de treball i l’assistència a les persones majors mentre gasta els diners a rescatar bancs en lloc de rescatar a persones”.


dimecres, 21 de novembre de 2012

El Bloc – Els Verds d’Alaquàs presenta un reglament sobre habitatges desocupats


Forment “Si definitivament la proposta és aprovada i posada en marxa l’Ajuntament podrà baixar l’IBI a la resta de veïns i veïnes sense veure reduïts els seus ingressos.”

El Bloc-Els Verds d’Alaquàs per mitjà del seu portaveu, Vicent Forment, ha presentat per registre d’entrada una proposta de Reglament per a determinar la condició d’habitatge desocupat amb caràcter permanent així com la creació d’un Registre Municipal d’habitatges buits.

La mesura pretén incentivar la incorporació d’aquests habitatges al mercat de lloguer, així com penalitzar amb un recàrrec de fins al 50% de l’Impost de Béns Immobles (IBI) als propietaris dels habitatges que estiguen desocupats, tal com contemplen les ordenances fiscals municipals des de l’any 2004.

Per al portaveu del Bloc – Els Verds en l’Ajuntament, amb aquesta mesura, els habitatges buits i finques desocupades moltes d’elles propietat d’entitats financeres, veurien incrementar l’IBI en un 50%.
Amb aquesta proposta el Bloc – Els Verds d’Alaquàs pretén poder començar a cobrar aquest recàrrec davant la falta d’una normativa estatal que hauria d’haver fixat ja les condicions per als habitatges deshabitats de manera permanent.

Si definitivament la proposta és aprovada i posada en marxa Forment ha manifestat que l’Ajuntament podrà baixar l’IBI a la resta de veïns i veïnes sense veure reduïts els seus ingressos.
El síndic portaveu ha manifestat que, segons la memòria del Pla General de la localitat, existeixen en el poble 2.693 habitatges desocupats, que representen el 21,23% del total de la localitat, una xifra molt superior al 17,45% d’habitatges buits al País Valencià.

dimarts, 13 de novembre de 2012

El BLOC-ELS VERDS d’Alaquàs proposa que l’Ajuntament no cobre les plusvàlues a les famílies afectades per execucions hipotecàries.


Forment creu “sagnant i injust” el pagament de la plusvàlua municipal en els casos de desnonament

El BLOC-ELS VERDS D’ALAQUÀS proposa eliminar el pagament d’aquest impost a afectats per l’execució de la hipoteca bancària El regidor del BLOC-ELS VERDS, Vicent Forment considera “sagnant i injust” que l’Ajuntament mantinga en casos de desnonament l’impost sobre el valor dels terrenys de naturalesa urbana, conegut com a plusvàlua municipal.

El BLOC-ELS VERDS, ha presentat aquest mateix matí per registre d’entrada de l’Ajuntament dues propostes de modificació de les ordenances fiscals una primera destinada a eliminar el pagament de la plusvàlua municipal en casos concrets com són els afectats per desnonament i una altra perquè aquesta siga assumida per les entitats bancàries en els casos de dació en pagament. Forment demana al govern socialista que siga “sensible” a la iniciativa plantejada pel BLOC-ELS VERDS per al seu debat en el pròxim ple, que pretén “pal·liar en cara que sigaparcialment  els efectes de la crisi, que està causant estralls i que ha situat la xifra d’aturats a Alaquàs en 4.400 persones i un 10,38% d’augment en l’últim any”.

La proposta és una de les conclusions de la Jornada Participativa, oberta a la participació de la ciutadania i col·lectius locals per a estudiar la proposta d’Ordenances Fiscals, que va realitzar la coalició fa unes setmanes i la mateixa va ser analitzada la passada setmana, amb representants de la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques de l’Horta Sud.

“Es tracta que persones que no poden pagar la seua hipoteca no tinguen damunt que pagar aquest impost municipal. És una mesura de justícia i esperem que l’equip de govern del PSOE siga sensible per a la seua aprovació en el pròxim ple”, va afirmar Vicent Forment.

El BLOC-ELS VERDS de Alaquàs  propone que el Ayuntamiento no cobre las plusvalías a las familias afectadas por ejecuciones hipotecarias

Forment cree “sangrante e injusto” el pago de la plusvalía municipal en los casos de desahucio

El  BLOC-ELS VERDS D’ALAQUÀS  propone eliminar el pago de este impuesto a afectados por la ejecución de la hipoteca bancaria El concejal del BLOC-ELS VERDS, Vicent Forment  considera “sangrante e injusto” que el Ayuntamiento mantenga en casos de desahucio el impuesto sobre el valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocido como plusvalía municipal.

El BLOC-ELS VERDS, ha presentado esta misma mañana por registro de entrada del Ayuntamiento  dos propuestas de modificación de las ordenanzas fiscales  una primera destinada a eliminar el pago de la plusvalía municipal en casos concretos como son los afectados por desahucio y otra para que esta sea asumida por las entidades bancarias en los casos de dación en pago.   Forment  pide al gobierno socialista que sea “sensible” a una iniciativa planteada por el BLOC-ELS VERDS para su debate en el próximo pleno, que pretende “paliar aunque sea parcialmente los efectos de la crisis, que está causando estragos y que ha situado la cifra de parados en Alaquàs en 4.400 personas y un 10,38% de aumento en el último año”.

La propuesta es una de las conclusiones de la Jornada Participativa, abierta a la participación de la ciudadanía y colectivos locales para estudiar la propuesta de Ordenanzas Fiscales, que realizó la coalición hace unas semanas y la misma fue analizada la pasada semana, con representantes de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas de l’Horta Sud.

“Se trata de que personas que no pueden pagar su hipoteca no tengan encima que pagar este impuesto municipal. Es una medida de justicia y esperamos que el equipo de gobierno del PSOE sea sensible para su aprobación  en el próximo pleno”, afirmó Vicent Forment.


divendres, 26 d’octubre de 2012

Comparteix cotxe !


Al plenari d’ahir dijous  va ser aprovada per unanimitat la nostra  moció per compartir cotxe. L’Ajuntament es va comprometre a estimular la voluntat de compartir l’ús del vehicle privat, mitjançant una campanya informativa municipal on se n’expliquen les avantatges i  afegir-se a la xarxa digital www.compartir.org i posar un enllaç a la pàgina web municipal.

Es tracta simplement en facilitar la trobada de persones que estan interessades a compartir el vehicle privat a l’hora de fer un viatge. La incidència del consum de combustibles fòssils és una de les principals causes de contaminació atmosfèrica i d’escalfament planetari global.

Són molts  els ciutadans i ciutadanes d’Alaquàs que coincideixen en itineraris i horaris laborals o d’estudi similars, i el que demanem simplement és facilitar i estimular la voluntat de compartir l’ús del vehicle privat.  Mitjançant aquest servei un ciutadà pot veure online les persones que estan inscrites per fer un viatge semblant al previst i a través del correu electrònic és poden posar en contacte. Vore quines són les seues preferències, si disposen o no de cotxe, el motiu del viatge, i tot un seguit de dades per fer més fàcil la trobada de companys i companyes de viatge. Tot de manera immediata i sense intermediaris.

Hi ha  més de 90 municipis i més de 50.000 usuaris registrats  a la xarxa compartir.org, una iniciativa que es va iniciar a l’any 2000.

Ara només fa falta que l’Ajuntament pose en marxa la iniciativa i els ciutadans participen.

dimarts, 23 d’octubre de 2012

El Bloc – Els Verds presenta una moció perquè s’adopten mesurades que garantisquen una gestió municipal transparent.


Forment: “és imprescindible garantir que tota actuació realitzada pels gestors públics siga transparent per a la societat, que no quede, en cap moment, cap dubte sobre la mateixa. “

Per al Bloc – Els Verds d’Alaquàs, tota la informació relacionada amb la gestió pública ha d’estar exposada de manera ben visible perquè puga ser fàcilment consultada per part d’aquell ciutadà que ho desitge. Així mateix cal evitar que siga el polític de torn el que decidisca sobre quina informació es mostra i quan es mostra.

Segons ha manifestat el portaveu del Bloc – Els Verds d’Alaquàs, els principis de transparència i regeneració són ara reivindicats per una societat que ha començat a mobilitzar-se per a exigir un canvi radical en la forma de fer i entendre la gestió del públic. S’ha creat aquest estat d’opinió per l’ús abusiu i poc transparent que s’ha fet de les institucions públiques per part d’algunes persones que han ostentats llocs de responsabilitat de gestió pública i s’ha pres consciència, a més, que el fàcil accés a la informació és la millor eina per a lluitar contra la corrupció.

Vicent Forment ha manifestat que “Per a aconseguir la transparència en la gestió pública i fomentar la participació crítica i objectiva dels ciutadans en la vida política local, és fonamental el compromís del nostre Ajuntament per a facilitar l’accés a tota la informació municipal.” Per aquests motius, des del Bloc – Els Verds d’Alaquàs presentem, prenent com a referència alguns dels “Indicadors deTransparència dels Ajuntaments” (ITA) enunciats per l’organització Transparència Internacional, una moció per a garantir la transparència de la gestió municipal, explicant per a açò amb internet com a eina principal per a la seua consecució. Partint de la pàgina web oficial municipal, s’han d’utilitzar tots els canals que es tenen a l’abast (televisió, exposició pública, etc.) per a garantir al ciutadà el fàcil accés a la informació pública.

El paquet de mesures presentades les hem dividit en els següents apartats:

•          INFORMACIÓ SOBRE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL I ORGANITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT
•          TRANSPARÈNCIA ECONÒMIC- FINANCERA
•          TRANSPARÈNCIA EN LES CONTRACTACIONS DE SERVEIS I OBRES PÚBLIQUES
•          SUBVENCIONS PÚBLIQUES.
•          TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIES D’URBANISME I OBRES PÚBLIQUES.

Segons Forment, aquesta moció, és una proposta mes d’una sèrie de propostes que des del Bloc – Els Verds estem fent per a acostar l’Ajuntament a la ciutadania. Des del Bloc – Els Verds estem convençuts que la regeneració democràtica pansa, entre altres coses, pel fàcil accés a la informació municipal i per la gestió transparent en totes les seues dimensions. Partint d’aquesta base el ciutadà ha d’acceptar la responsabilitat cívica que li correspon per a controlar, suggerir i, si fóra necessari, denunciar aquelles actuacions que es realitzen en perjudici de l’interès general.dilluns, 22 d’octubre de 2012

Assemblea oberta del Bloc-Els Verds d’Alaquàs


Des del Bloc-Els Verds d’Alaquàs volem que la participació en els afers públics locals siga directa i continuada, per això,hem articulat l’ASSEMBLEA OBERTA DEL BLOC-ELS VERDS D’ALAQUÀS, on votants, simpatitzants i veïns de la localitat podeu vindre i conèixer de primera ma els temes que es debatran al ple municipal.

En l’Assemblea podreu donar la vostra opinió i també es replegaran propostes d’actuacions, iniciatives i suggeriments d’activitats a realitzar al nostre poble.

Volem  ser un canal i un altaveu de la ciutadania en l’ajuntament, la Diputació Provincial, Les Corts Valencianes i el Congrés del Diputats.

SOM COM TU i VOLEM SER LA TEUA VEU!!
L’Assemblea Oberta del Bloc-Els Verds d’Alaquàs de Setembre tindrà lloc el dimecres 24 d'octubre a les 22:00 al Passatge, Av/Blasco Ibañez 57 d’Alaquàs.

Per una Democràcia Real, vine i participa!!

dijous, 18 d’octubre de 2012

Jornada de treball sobre les Ordenances Fiscals


Dissabte que ve, 27 d’octubre, a partir de le 10.00 hores del matí en El Passatge (situat en l’Avinguda Blasco Ibañez, 57) es va a celebrar una Jornada de Treball, oberta a tota la ciutadania i col·lectius d’Alaquàs, per a elaborar i decidir les Al·legacions que el Grup Municipal del Bloc-Els Verds de l’Ajuntament d’Alaquàs va a presentar a la proposta de modificació d’Ordenances Fiscals per a l’any 2013, document aprovat per l’equip de Govern socialista, en el Ple Municipal del 4 d’octubre, i actualment en període d’exposició pública.

divendres, 21 de setembre de 2012

Assemblea oberta del Bloc-Els Verds d’Alaquàs


Des del Bloc-Els Verds d’Alaquàs volem que la participació en els afers públics locals siga directa i continuada, per això, hem articulat l’ASSEMBLEA OBERTA DEL BLOC-ELS VERDS D’ALAQUÀS, on votants, simpatitzants i veïns de la localitat podeu vindre i conèixer de primera ma els temes que es debatran al ple municipal.

En l’Assemblea podreu donar la vostra opinió i també es replegaran propostes d’actuacions, iniciatives i suggeriments d’activitats a realitzar enla Ciutat.

Volem  ser un canal i un altaveu de la ciutadania en l’ajuntament,la Diputació Provincial, Les Corts Valencianes i el Congrés del Diputats.

SOM COM TU i VOLEM SER LA TEUA VEU!!
L’Assemblea Oberta del Bloc-Els Verds d’Alaquàs de Setembre tindrà lloc el dimarts 25 de  setembre a les 22:00 al Passatge, Av/Blasco Ibañez 57 d’Alaquàs.

Per una Democràcia Real, vine i participa!!

dijous, 20 de setembre de 2012

El BLOC-Els Verds presenta una moció per a crear un Banc d’Aliments a Alaquàs


El Grup Municipal del BLOC- Els Verds a l’Ajuntament d’Alaquàs ha presentat una moció per al proper ple municipal a la qual demana que el consistori cree de manera immediata un banc d’aliments a la ciutat. Tal com explica el seu portaveu, Vicent Forment, “aquest seria un banc d’aliments gestionat o bé pel propi personal de l’Ajuntament o bé a través d’acords amb ONG’s o d’altres tipus d’entitats solidàries sense ànim de lucre”.

La moció contempla que es realitze un conveni amb les superfícies comercials dedicades al sector de l’alimentació, on s’establisquen els mecanismes necessaris per tal que els aliments, encara aptes per al consum, sobrants dels mercats, supermercats i hipermercats, puguen ser recollits i distribuïts a través del banc d’aliments. De la mateixa manera, al text es proposa sol·licitar al Consell de la Generalitat Valenciana l’aprovació urgent d’una normativa que prohibisca la desfeta sistemàtica d’aliments en bon estat per part del comerç d’aliments, parant especial atenció a les grans superfícies i cadenes comercials.

Vicent Forment ha declarat que, “en l’actual situació de crisi econòmica en la qual estem immersos, ha de ser un objectiu fonamental de l’Ajuntament que cada veïna o veï d’Alaquàs tinga cobertes les seues necessitats més bàsiques i per això hem de posar a l’abast de la ciutadania tots els mitjans necessaris per tal d’evitar-ho”.

Tal i com explica la moció del BLOC-Els Verds a l’Ajuntament d’Alaquàs, el nombre de famílies que viuen per baix del llindar de la pobresa, segons l’últim informe de Càritas, arriba ja a tocar el 24% del total de les llars a l’Estat Espanyol. A més, el 36% del total de les famílies valencianes, segons dades de l’INE, no tenen capacitat econòmica per tal d’afrontar despeses imprevistes, com ara la reparació d’electrodomèstics o activitats extraescolars per als seus fills. Segons estadístiques publicades per la Unió Europea, l’Estat Espanyol és el territori europeu on més ha augmentat la pobresa, representant el 10,7% del total de la UE.

“Per això mateix, ha conclòs Forment, una de les paradoxes amb les quals ens trobem, és veure com moltes de les superfícies comercials dedicades a l’alimentació, llancen als contenidors tones d’aliments encara aptes per al consum, mentre centenars de milers de famílies tenen dificultats per arribar a final de mes.  La brutalitat de les dades obliga a les administracions públiques a fer front a aquesta situació amb tots els elements que es tinguen a les mans”.

dissabte, 15 de setembre de 2012

Celebració de la III Festa Estellés d'Alaquàs A les 10’30h del matí del dissabte 15 de setembre s’ha iniciat l’esmorzar de la III Festa Estellés d’Alaquàs, organitzada pel Bloc d’Alaquàs al Bar del Musical. Olives, cacaus, cervessa i entrepans de continguts variats, han acompanyat la conversa dels participants en la primera part de l’acte, amb la intenció de retre homenatge al poeta del poble que fou Vicent Andrés Estellés. Perquè si els seus poemes parlen del carrer, de les relacions, de la vida, del menjar, de l’horta, del sexe, el millor homenatge s’ha de fer des del carrer, la vida, el menjar... Truita de creilles, botifarres, pimentó amb tonyina... en honor de d’Andrés Estellés. 

Amb la panxa contenta i els comptes clars, s’ha iniciat la lectura de poemes en la que han participat 14 lectors i un músic, en les instal·lacions de la Unió Musical d’Alaquàs que ens ha cedit amablement l’espai. Els lectors, homes i dones entre els 6 i els 82 anys, han llegit poemes sobre l’horta, la lluna, el desig, el carrer, l’amabilitat, la vida en definitiva. Però també textos referits a personatges valencians com Sant Vicent Ferrer o Cabanilles, i, fins i tot, un poema, que no s’arribà a publicar i que ha trobar l’investigador Rafa Roca, sobre Teodor Llorente. 

També s’han llegit clàssics com Els Amants o Cant a València, aquest amb acompanyament musical. La cloenda de l’acte ha sigut a càrrec del cantautor local Mario Garcia que ens ha presentat la seua canço Festes bucòliques, basada en el poema del mateix nom de Vicent Andrés Estellés.