divendres, 14 de desembre de 2012

Convocatòria del Plenari de desembre


Corresponent celebrar una sessió núm. 16 ordinària de l'Ajuntament Ple el dia 20 de desembre de 2012, a les 20 hores, en el Saló de Plens de la Casa Consistorial, i a fi de complir amb que estableix l’art. 38 del ROF, HE RESOLT CONVOCAR els Regidors i Regidores amb distribució del següent:

ORDRE DEL DIA

16.1. Aprovació de l’acta corresponent a la sessió celebrada 19 de novembre 2012.

16.2. Correspondència oficial.

16.3. Proposta d’aprovació del plec de clàusules administratives particulars del servei d’explotació temporal del pàrquing municipal de camions.

16.4. Expedients d’operacions de tresoreria 2013.

16.5. Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre la Generalitat a través de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient i aquest Ajuntament per a atendre les necessitats de les famílies que han perdut la seua vivenda per desnonament.

16.6. Ratificació del Decret d'Alcaldia núm. 3344/12 de fixació del règim de prestacions econòmiques en la situación d’incapacitat temporal del personal al servei d'aquest Ajuntament.

16.7. Comunicació del TSJ del nomenament de Sra. Carmen Torralba Izquierdo com a Jutgessa de Paz.

16.8. Donar compte del calendari del contribuent.

16.9. Dació de compte del decret d'Alcaldia núm. 3346/12 de nomenament dels membres que componen el Consell Municipal de les Dones.

16.10. Moció d'Alcaldia sobre sol·licitud de pagaments de la Generalitat als Ajuntaments de la Comunitat Valenciana.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
PRECS I PREGUNTES

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada