divendres, 30 de març de 2012

LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2011


Una vegada llegida aquesta liquidació del pressupost i el que ens diu el Sr. Interventor me podria estalviar esta intervenció i utilitzar la mateixa de l’any passat.

L’any passat els vaig demanar que canviaren en la forma de fer,  des del Bloc Els Verds d’Alaquàs li varem demanar que canviaren la seua forma de fer les coses perquè les coses no anaven be i vostès no ho han fet. Vostès continuen estirant mes el braç que la mànega, gastant-se el que no tenen,  continuen mostrant-se autocomplaents tirant balons fora i tirant la culpa a tots, al govern central, a la Generalitat a l’Oposició, tot menys assumir les seues responsabilitats, i a mi m’agradaria saber si estan contents en haver passat d’una liquidació amb un romanent de tresoreria negatiu al 2010 de 5 milions 965 mil euros a una liquidació amb un romanent de tresoreria negatiu al 2011 de 6 milions 285 mil euros.  I com que vostès son experts en marejar les xifres i intentar confondre amb les dades  i per a que tots ho entenguen el romanent de tresoreria es el que tenim al calaix mes el que ens deuen, menys el que nosaltres deguem a tercers i això no te res a vore ni amb el dèficit ni amb l’estalvi.

I en aquest punt m’agradaria preguntar-li a la Sra. Alcaldessa d’on pensa retallar del pressupost de 2012 eixos 300 mil euros d’increment de romanent negatiu de tresoreria i si enguany se va a complir allò que diu el

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 193. Liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo. Remisión a otras Administraciones públicas.
1. En caso de liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo, el Pleno de la corporación o el órgano competente del organismo autónomo, según corresponda, deberán proceder, en la primera sesión que celebren, a la reducción de gastos del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit producido. La expresada reducción sólo podrá revocarse por acuerdo del Pleno, a propuesta del presidente, y previo informe del Interventor, cuando el desarrollo normal del presupuesto y la situación de la tesorería lo consintiesen.

Però es que damunt vostès en un any han reduït l’estalvi net passant dels 2 milions i mig d’euros el 2010 a algo mes de 700 mil euros al 2011 i ja vorem com queda el de 2012.

Però es que mirem la data que mirem la liquidació del pressupost de 2011 es pitjor que la de 2010, la càrrega financera ha passat de 13,74% al 16,52% incrementant-se en més d’un 25% i per la seua part el percentatge de deute viu ha passat ( sense tindre en compte el préstec ICO que debatrem desprès, ni temes judicials per expropiacions que te pendents este ajuntament, ni els ingressos del CANON que ja s’han xuplat) ha passat del 126% al 152% incrementant-se mes d’un 28%, o el que es el mateix si ho tenim tot en conte, deuríem tancar L’ajuntament dos anys sense gastar ni un euro per pagar tot el que deu este Ajuntament.  I totes estes dades son el resultat d’un any en el que suposadament vostès ja s’han ficat a la faena i estan retallant, o les mesures que estan duent a terme estan equivocades o son clarament insuficients.

També m’agradaria agrair-li al Sr. Interventor  determinades valoracions polítiques que realitza al llarg del seu informe, que al meu entendre deuria fer en tot cas el govern municipal,  però el que mes ens agradaria es que de una vegada per totes l’equip de govern li fera cas en   determinades afirmacions que any rere any inclou al seu informe en el que ens diu:
En definitiva, también en lo sucesivo, y pese al respiro que estas medidas han introducido en los Ayuntamientos, hay que tener en cuenta por encima de todo que para poder gastar, primero hay que ingresar, sin tener liquidez en la Caja del Ayuntamiento no pueden adquirirse compromisos de gasto
Hay que hacer una llamada a todos los gestores de gasto del Ayuntamiento. Cada compromiso que se adquiera deberá ser previamente autorizado por la Intervención municipal, y cuando se reciba una factura que no haya sido previamente fiscalizada se remitirá una comunicación al gestor que la haya comprometido y al proveedor poniendo en su conocimiento esta situación irregular.

Sàpiga que en eixa línia  sempre tindrà el recolzament del Bloc Els Verds d’Alaquàs.

I davant esta situació que fem?

Continuem amb la tònica habitual de tirar-li les culpes a la Generalitat, a Zapatero al Banc Central i al Sr Cotino com ens tenen acostumats els dos grups majoritaris d’este Ajuntament. O davant està dramàtica situació econòmica tots assumim les nostres responsabilitats i com ja els hem reiterat des del principi de la legislatura als dos grups  majoritaris, es impresindible que iniciem de manera consensuada una política de reducció de la despesa d’este Ajuntament  en profunditat i sense demagògia. El dia que els dos estiguen disposats a fer-ho nosaltres assumirem la nostra part de responsabilitat com  hem demostrat moltes vegades, però recordant-los que nosaltres estem a l’oposició i ens correspon una part de 21.

Intervenció de Vicent Forment al Plenari Extraordinari de 28 de Març de 2012.

dimecres, 28 de març de 2012

EL BLOC-ELS VERDS D’ALAQUÀS DÓNA SUPORT A LA VAGA GENERAL DEL 29 DE MARÇ CONTRA LA REFORMA LABORAL


El portaveu de la coalició Vicent Forment demana als seus militants i simpatitzants que es mobilitzen de "manera activa" el proper 29 de març, dia de la vaga general.

Totes les forces sindicals convoquen una vaga general per al proper 29 de març en contra de la Reforma Laboral recentment aprovada. Desde el Bloc-Els Verds d’Alaquàs, considerem aquesta reforma un greu atemptat als drets laborals de la majoria de la població, amb conseqüències de llarga durada per a l’equitat, la seguretat, la llibertat i els drets individuals i col·lectius.

La reforma està en la mateixa línia que les retallades i privatitzacions de serveis públics essencials i les polítiques socials i fiscals regressives que s’estan aplicant amb l’excusa de la crisi econòmica. Una crisi generada en el desgavell del sector financer i empresarial i que, en comptes de donar pas a unes altres polítiques, està reforçant fins a nivells insoportables la demolició dels drets assolits després de molts anys de lluites socials.


Per això l’Assemblea local del Bloc-Els Verds d’Alaquàs ha decidit, donar suport a la convocatòria de vaga i fer una crida perquè tota la població d’Alaquàs dediquen el seu treball dels propers dies a fer que la vaga siga un èxit.  Aquells que diuen que no servirà de res, o que ara no toca, o que els seus efectes seran negatius, ho fan per desmoralitzar-nos, perquè temen que una mobilització massiva faça palès el rebuig a aquestes polítiques. Sempre ens hem hagut d’enfrontar amb aquests raonaments: forma part de les maniobres de desmobilització. Per això també cal que fem un esforç per evitar que la desmoralització col·lectiva done pas a noves agressions. 

dilluns, 26 de març de 2012

ALAQUÀS PRESENTA A L’ESTAT MES DE 11 MILIONS EN FACTURES PENDENTS DE PAGAMENT


La morositat del PSOE d’Alaquàs tindrà un cost financer del 5% per la gestió dels bancs del deute endarrerit.

L’Ajuntament d’Alaquàs ha presentat aquests dies al Govern 1.053 factures pendents de pagament per valor de fins a 11.150.330,56 euros, la major part corresponents a exercicis anteriors per poder liquidar els deutes pendents.

Segons el portaveu del Bloc-Els Verds d’Alaquàs, Vicent Forment, el govern municipal del PSOE, que ha tancat l’exercici de 2011 amb una nova liquidació negativa, podrà fer front d’aquesta manera als deutes municipals amb els proveïdors si rep el vistiplau de l’Estat. El Consistori pretén acollir-se a la línia de crèdit aprovada en un Reial Decret per poder pal·liar el retard en pagaments de factures que supera amplament el que marca la llei.

Forment, ha assegurat que aquestes quantitats són “producte dels anys de govern del Sr. Alarte i la Sra Garcia, marcats pel balafiament i l'endeutament al límit”. Una situació que ha derivat en “el pagament amb retard a les empreses i la falta de capacitat per a invertir i generar ocupació en la ciutat”, ha puntualitzat. Forment ha ressaltat que poblacions com Torrent amb 76.000 habitants te el mateix numero de factures pendents, i que Aldaia i Xirivella amb la mateixa població que Alaquàs no apleguen als 5 milions.

Per a Forment, aquesta mala gestió econòmica i l’haver d’acollir-se a aquest crèdit financer per alleugerir el deute durant els propers 10 anys, suposarà un cost del 5% addicional a les arques municipals, quantitat que s’anirà abonant a les entitats financeres que s’encarreguen del pagament de les factures endarrerides durant el període d’amortització.

La quantitat d’11,15 milions que tenen pendent de pagament l’ajuntament d’Alaquàs comprèn factures d’obres, subministraments i serveis que han estat paralitzades per la falta de liquides per al seu abonament. Forment va recordar que a més dels 11 milions de factures pendents a proveïdors cal sumar els a els quasi 32 milions de deute amb els bancs la qual cosa dóna la xifra total de 42 milions d'euros.

La setmana vinent, el consistori farà un ple extraordinari on els serveis tècnics municipals d’intervenció proposaran un Pla de viabilitat per poder dur endavant els pagaments endarrerits i que l’Estat comprove la seu possible execució.

Publicacions digitals: