dimecres, 18 de gener de 2012

EL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2012

Ja podeu consultar tota la Informació del Pressupost Municipal per a 2012, aprovat amb el vot a favor del PSOE i del Regidor del Grup dels no adscrits i el vot en contra del BLOC-ELS VERDS i el PP

Ingressos previstos per l’Ajuntament
25.695.928,49 €
Els ingressos coincideixen amb les despeses... en teoria. Després es tanca el Compte General  i de vegades no coincideix, però es fa coincidir... Finalment comencen a aparèixer factures  d’anys anteriors i es paguen en càrrec al pressupost d’enguany... Quan s’acaben els diners  es deixen per a altres anys... Tots els anys és la mateixa, i no canvia perquè al PSOE se li ha  acabat la imaginació i és incapaç de canviar el seu nefast ritme de treball. Abans entraven els  diners a cabassades pels permisos d’obres, per les plusvàlues, per l’ICIO (Impost sobre  Construccions, Instal·lacions i Obres)... i es gastaven a cabassades en capricis i grans obres.  Però, a més, quan més diners s’ingressaven, els préstecs que es demanaven eren més alts,  les factures que es deixaven per pagar eren més, i així estem.


Qui paga les despeses de l’Ajuntament?

Majoritàriament, les alaquasseres I alaquassers amb tots els impostos i taxes que paguen:

 IBI i plusvàlues: 7,3 milions d’euros
 Impost sobre vehicles: 1,8 milions d’euros
 Impost d’activitats econòmiques: 0,57 milions d’euros
Vados, Fem, cementeri: 1,4 milions d’euros
Altres taxes : 2,1 milions d’euros

O siga, entre totes i tots paguem directament a l’Ajuntament més de tretze milions d’euros d’un pressupost de 26 milions.

Altres ingressos són:

ICIO (Impost sobre Construcció): 380. 000 euros
Transferències de l’administració de l’Estat: 5,9 milions d’euros
Transferències de la Generalitat: 680 000 euros
 Ingressos patrimonials: 1.095 000 euros
 Venda de Patrimoni: 2.965 000 euros
Prestecs: 1.069.000 euros

Despeses previstes per l’Ajuntament
19.729.945,40 €

L’Ajuntament d’Alaquàs destina del total del pressupost prop de set de cada deu euros a despesa corrent(29%) i a personal (38%). De la resta, dedica un 7% a inversions, un 15% a amortització dels préstecs que té demanats, un 2% a transferències corrents (diverses aportacions a diferents organismes i col·lectius) i un 7% als interessos dels préstecs.  Podem comprovar que les despeses de l’Ajuntament estan totalment hipotecades per la política que hadut a terme l’equip de govern del PSOE els últims anys, i deixen un marge quasi nul de maniobra, on l’amortitzaciódels prestecs i els interessos supossen un 22% del total del pressupost.


A continuació pots consultar el pressupost municipal aprovat definitivament al plenari extraordinari  d'ahi dimarts 17de Gener.

RESUM
INGRESSOS
DESPESA CAPITOL I
DESPESA CAPITOL II
DESPESA CAPITOL III i IV
DESPESA CAPTTOL VI,VII,VIII i IXCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada