divendres, 14 de desembre de 2012

Al·leguem contra una megaconstrucció al Barri de la Puríssima



Pots presentar les següents al·legacions per registre d’entrada de l’Ajuntament d’Alaquàs fins al 19 de desembre de 2

012D./Sra. ………………………………………….………………….., amb DNI nº …...……………….., en nom propi o en representació de l'entitat ………………...………………………….………, amb domicili, a l'efecte de notificació, en ………………………………...…………………….. compareix i presenta les següents AL·LEGACIONS al Document d'Aprovació del Pla General d'Ordenació Urbana d'Alaquàs:
  a les 14:00 hor
El Pla defineix la Unitat d’Execució “CAMÍ VELL DE TORRENT ” que preveu  una altura de la edificació de 5 plantes +àtic i un número màxim de 151 vivendes,  al sòl existent entre els carrers Bisbe Cervera, Camí Vell de Torrent, Alfafar i Picassent. La Unitat d’Execució es troba inclosa formant part de l’anomenat “Barri de La Puríssima” un barri conformat per vivendes unifamiliars que disten molt de l’altura plantejada per esta Unitat d’Execució, per tant sol·licite la modificació  de l'Unitat d’Execució “ Camí Vell de Torrent”, amb l’objectiu de reduir l’altura prevista per la mateixa fins a la mateixa tipologia d’edificacions de la resta de parcel·les que conformen el Barri de la Puríssima.

El Plan define la Unidad de Ejecución “CAMI VELL DE TORRENT” que prevé una altura de la edificación de 5 plantas +ático y un número máximo de 151 viviendas, en el suelo existente entre las calles Obispo Cervera, Cami Vell de Torrent, Alfafar y Picassent. La Unidad de Ejecución se encuentra incluida formando parte del llamado “Barrio de La Purísima” un barrio conformado por viviendas unifamiliares que distan mucho la altura planteada por esta Unidad de Ejecución, por lo tanto solicito la modificación de la Unidad de Ejecución “Cami Vell de Torrent”, con el objetivo de reducir la altura prevista por la misma hasta la misma tipología de edificaciones del resto de parcelas que conforman el Barrio de la Purísima.

En conseqüència
SOL·LICITA tinga per presentades les presents AL·LEGACIONS, en forma i termini dins del tràmit d'informació pública del PGOU d'Alaquàs.

En Alaquàs, a .... de …………………… de 2012




Fdo. ....................................................................................


Pots descarregar-te el butlletí informatiu amb el model d'al·legacions en aquest enllaç;




 es

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada