dilluns, 22 d’abril de 2013

Ordre del dia Plenari Ordinari d'Abril


DECRET DE CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA

Corresponent celebrar una sessió núm.4 ordinària de l'Ajuntament Ple el dia 25 d'abril de 2013a les 20 hores, en el Saló de Plens de la Casa Consistorial, i a fi de cumplir amb que estableix l’art. 38 del ROF,HE RESOLT CONVOCAR els Regidors i Regidores amb distribució del següent:

ORDRE DEL DIA

4.1. Aprovació de l'actea corresponent a les sessió celebrada el 7 de març de 2013.

4.2 Correspondència oficial.

4.3. Proposta d'aprovació de la nova ordenança reguladora de la venda no sedentària en aquest municipi.

4.4. Proposta de classificació d'ofertes per a les parades del mercat municipal.

4.5. Proposta de classificació d'ofertes del pàrquing de camions municipal.

4.6. Ratificació de l'acord de la Junta de Govern de creació de la Unitat canina de policia local d'aquest municipi.

4.7. Moció d'Alcaldia relativa a la reforma de la Llei de Règim Local i respecte a competència de benestar social.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
PRECS I PREGUNTES