divendres, 14 de desembre de 2012

Al·leguem contra una megaconstrucció al Barri de la PuríssimaPots presentar les següents al·legacions per registre d’entrada de l’Ajuntament d’Alaquàs fins al 19 de desembre de 2

012D./Sra. ………………………………………….………………….., amb DNI nº …...……………….., en nom propi o en representació de l'entitat ………………...………………………….………, amb domicili, a l'efecte de notificació, en ………………………………...…………………….. compareix i presenta les següents AL·LEGACIONS al Document d'Aprovació del Pla General d'Ordenació Urbana d'Alaquàs:
  a les 14:00 hor
El Pla defineix la Unitat d’Execució “CAMÍ VELL DE TORRENT ” que preveu  una altura de la edificació de 5 plantes +àtic i un número màxim de 151 vivendes,  al sòl existent entre els carrers Bisbe Cervera, Camí Vell de Torrent, Alfafar i Picassent. La Unitat d’Execució es troba inclosa formant part de l’anomenat “Barri de La Puríssima” un barri conformat per vivendes unifamiliars que disten molt de l’altura plantejada per esta Unitat d’Execució, per tant sol·licite la modificació  de l'Unitat d’Execució “ Camí Vell de Torrent”, amb l’objectiu de reduir l’altura prevista per la mateixa fins a la mateixa tipologia d’edificacions de la resta de parcel·les que conformen el Barri de la Puríssima.

El Plan define la Unidad de Ejecución “CAMI VELL DE TORRENT” que prevé una altura de la edificación de 5 plantas +ático y un número máximo de 151 viviendas, en el suelo existente entre las calles Obispo Cervera, Cami Vell de Torrent, Alfafar y Picassent. La Unidad de Ejecución se encuentra incluida formando parte del llamado “Barrio de La Purísima” un barrio conformado por viviendas unifamiliares que distan mucho la altura planteada por esta Unidad de Ejecución, por lo tanto solicito la modificación de la Unidad de Ejecución “Cami Vell de Torrent”, con el objetivo de reducir la altura prevista por la misma hasta la misma tipología de edificaciones del resto de parcelas que conforman el Barrio de la Purísima.

En conseqüència
SOL·LICITA tinga per presentades les presents AL·LEGACIONS, en forma i termini dins del tràmit d'informació pública del PGOU d'Alaquàs.

En Alaquàs, a .... de …………………… de 2012
Fdo. ....................................................................................


Pots descarregar-te el butlletí informatiu amb el model d'al·legacions en aquest enllaç;
 es

Convocatòria del Plenari de desembre


Corresponent celebrar una sessió núm. 16 ordinària de l'Ajuntament Ple el dia 20 de desembre de 2012, a les 20 hores, en el Saló de Plens de la Casa Consistorial, i a fi de complir amb que estableix l’art. 38 del ROF, HE RESOLT CONVOCAR els Regidors i Regidores amb distribució del següent:

ORDRE DEL DIA

16.1. Aprovació de l’acta corresponent a la sessió celebrada 19 de novembre 2012.

16.2. Correspondència oficial.

16.3. Proposta d’aprovació del plec de clàusules administratives particulars del servei d’explotació temporal del pàrquing municipal de camions.

16.4. Expedients d’operacions de tresoreria 2013.

16.5. Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre la Generalitat a través de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient i aquest Ajuntament per a atendre les necessitats de les famílies que han perdut la seua vivenda per desnonament.

16.6. Ratificació del Decret d'Alcaldia núm. 3344/12 de fixació del règim de prestacions econòmiques en la situación d’incapacitat temporal del personal al servei d'aquest Ajuntament.

16.7. Comunicació del TSJ del nomenament de Sra. Carmen Torralba Izquierdo com a Jutgessa de Paz.

16.8. Donar compte del calendari del contribuent.

16.9. Dació de compte del decret d'Alcaldia núm. 3346/12 de nomenament dels membres que componen el Consell Municipal de les Dones.

16.10. Moció d'Alcaldia sobre sol·licitud de pagaments de la Generalitat als Ajuntaments de la Comunitat Valenciana.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
PRECS I PREGUNTES

Bloc – Els Verds critica el retard en l’aprovació del pressupost municipal.


Forment: “la desídia i inoperància de l’equip de govern socialista fan que un any mes no tinguem pressupostos participatius, incomplint un acord del ple”

El portaveu del grup municipal del Bloc – Els Verds d’Alaquàs, Vicent Forment, li pregunta a l’alcaldessa si té intenció d’aprovar el pressupost de 2013 abans que comence el proper any, tal com manen la llei i el sentit comú.
La qüestió de fons està en la “tradició” existent en els últims anys, en l’Ajuntament d’Alaquàs que el Pressupost s’aprove ja iniciat l’exercici pressupostari. Des del punt de vista del Bloc – Els Verds d’Alaquàs, aquesta forma d’actuar és greu per diversos motius.

En primer lloc, perquè es produeix el debat sobre el Pressupost Municipal havent prorrogat l’anterior. Es prorroga el pressupost i es produeix el debat quan l’exercici ja ha començat. No es produeix un vertader debat, en definitiva, perquè en realitat se pretén simplement confirmar algo que ja ha començat.  Per al portaveu del Bloc – Els Verds a l’Ajuntament d’Alaquàs, Vicent Forment, convertir el debat del Pressupost Municipal, que és segurament el document polític més important que passa pel Ple durant l’any, en una simple confirmació de fets consumats “és una pràctica que fa un flac favor a l’avanç democràtic del municipi”.

Així mateix, des del Bloc – Els Verds considerem important que el procés de discussió i elaboració del Pressupost tinga un caràcter més obert, “donant més possibilitats als grups municipals  d’elaborar propostes i començant a generar dinàmiques que permeten a la ciutadania participar en aquest procés”. Per a Vicent Forment “aquesta forma d’actuar del partit en el govern demostra que, en realitat, tenen molt poca vocació de diàleg i de foment de la participació.

En el mateix sentit, des del Bloc – Els  Verds a Alaquàs apostem per una  progressiva implementació dels “Pressupostos Participatius”, tal i com  va aprovar el ple municipal per unanimitat el passat 28 de juliol de 2011, a proposta del Bloc – Els Verds. Es tracta d’un procés que porta el seu temps, el seu debat i que tarda anys a implementar-se. És obvi que per al Pressupost de 2013 no és possible començar aquesta dinàmica con cal, davant la desídia i inoperància de l’equip de govern socialista, però sí es poden anar prenent mesures per a què en futurs exercicis es puga portar a terme aquesta interessant iniciativa d’apoderament de la ciutadania, transparència i obertura de les institucions.

Vicent Forment considera que el Pressupost Municipal de l’Ajuntament d’Alaquàs per a 2013 hauria d’haver-se començat a debatre ja, de fet segons la llei s’hauria d’haver aprovat un pressupost inicial el 15 d’octubre. En canvi, a hores d’ara i en vespres de l’últim ple de l’any, no s’ha reunit cap comissió informativa al respecte. A més, s’haurien d’haver regulat i activat els mecanismes per a la participació real de la ciutadania d’Alaquàs, per exemple amb Jornades Obertes en les quals es puga explicar quina és l’estructura d’un pressupost municipal, quines són les principals iniciatives i obrint canals per recollir propostes concretes. I res de tot això s’ha fet, botant-se una vegada més la llei i els acords de plenari.