dimarts, 27 de novembre de 2012

Bloc-Els Verds proposarà que es demane la revisió col•lectiva dels valors cadastrals


Forment: “el valor cadastral actual de molts habitatges d’Alaquàs està completament unflat, el que fa que els seus propietaris paguen més del que els correspon”.
El grup municipal BLOC-ELS VERDS  a l’Ajuntament d’Alaquàs ha presentat una proposta que haurà de ser debatuda en el pròxim ple de l’Ajuntament per tal que aquest demane a la Direcció General del Cadastre la revisió col•lectiva dels valors cadastrals. Aquests valors van ser actualitzats en 2009 i el seu increment generalitzat ha sigut el responsable de l’augment del rebut de l’IBI per a molts alaquasers i alaquaseres, doncs des del consistori es va aprovar anar augmentant aquest rebut a un ritme d’un 10% anual per passar dels valors antics als actuals.

Segons s’argumenta en la sol•licitud, ‘la darrera revisió cadastral es va fer en una conjuntura del mercat immobiliari en plena expansió, fruit de la “bombolla immobiliària” alimentada per les taxacions fraudulentes que els bancs practicaven en aquest període, fet que va alterar artificialment el valor dels immobles. La Direcció General del cadastre, no ha encetat d’ofici cap mena d’actuació tendent a revisar les desviacions valoratives causades pels fets exposat, i que posteriorment va ocasionar una situació de crisi a nivell mundial.

Amb l’esmentada crisi, s’ha produït la davallada dels valors dels immobles, que ara mateix continuen amb una tendència a la baixa que finalitzarà en el moment en que s’arribe al punt d’equilibri en el mercat immobiliari.’ I recorda també ’que La Legislació relativa a les Hisendes Locals indica que correspon a les Corporacions municipals instar la revisió col•lectiva dels valors cadastrals quan la valoració que s’aplica no s’ajuste als valors reals de mercat, situació que es dona en Alaquàs actualment.’

Per a Vicent Forment, portaveu del BLOC-ELS VERDS  a l’Ajuntament d’Alaquàs, “el valor cadastral actual de molts habitatges del nostre poble està completament unflat, el que fa que els seus propietaris paguen més del que els correspon. Però no sols això, és un impediment per a moltes transaccions immobiliàries, doncs el preu de mercat és inferior en molts casos al cadastral, i una venda per davall del valor cadastral genera una plusvàlua fictícia que el venedor ha de tributar davant Hisenda Pública.”


Bloc-Els Verds propondrá que se pida la revisión col•lectiva de los valores catastrales

Forment: “el valor catastral actual de muchas viviendas de Alaquàs está completamente hinchado, lo que hace que sus propietarios pagan más del que los corresponde”.

El grupo municipal BLOC-ELS VERDS en el Ayuntamiento de Alaquàs ha presentado una propuesta que tendrá que ser debatida en el próximo pleno del Ayuntamiento para que este pidA a la Dirección general del Catastro la revisión colectiva de los valores catastrales. Estos valores fueron actualizados en 2009 y su incremento generalizado ha sido el responsable del aumento del recibo del IBI para muchos alaquaseros y alaquaseras, pues desde el consistorio se aprobó ir aumentando este recibo a un ritmo de un 10% anual para pasar de los valores antiguos a los actuales.

Según se argumenta en la solicitud, ‘la última revisión catastral se hizo en una coyuntura del mercado inmobiliario en pleno auge, fruto de la “burbuja inmobiliaria” alimentada por las tasaciones fraudulentas que los bancos practicaban en este periodo, hecho que alteró artificialmente el valor de los inmuebles. La Dirección general del catastro, no ha comenzado de oficio ningún tipo de actuación tendente a revisar las desviaciones valorativas causadas por los hechos expuesto, y que posteriormente ocasionó una situación de crisis a nivel mundial.

Con la mencionada crisis, se ha producido la bajada de los valores de los inmuebles, que ahora mismo continúan con una tendencia a la baja que finalizará en el momento en que se llego en su punto de equilibrio en el mercado inmobiliario.’ Y recuerda también ’que La Legislación relativa a las Haciendas Locales indica que corresponde a las Corporaciones municipales instar la revisión colectiva de los valores catastrales cuando la valoración que se aplica no se ajuste a los valores reales de mercado, situación que se produce en Alaquàs actualmente.’

Para Vicent Forment, portavoz del BLOC-ELS VERDS al Ayuntamiento de Alaquàs, “el valor catastral actual de muchas viviendas de nuestro pueblo está completamente hinchado, el que hace que sus propietarios pagan más del que los corresponde. Pero no sólo esto, es un impedimento para muchas transacciones inmobiliarias, pues el precio de mercado es inferior en muchos casos al catastral, y una venta por debajo del valor catastral genera una plusvalía ficticia que el vendedor tiene que tributar ante Hacienda Pública.”

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada