divendres, 20 de juliol de 2012

Plenari ordinari del 26 de juliol


Havent de celebrar Sessió núm. 10 ordinària de l’Ajuntament Ple el dia 26 de juliol de 2012a les 20 hores, en el Saló de Plens de la CasaConsistorial, i a fi de complir al que estableix l’art. 38 del ROF, HE RESOLT CONVOCAR els Regidors i Regidores amb distribució delsegüent:  
ORDRE DEL DIA

10-1. Aprovació de l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 28 de juny.
10-2. Correspondència oficial.
10-3. Modificació puntual núm. 18 del PGOU, parcel·les destinades a equipament social-comercial i equipament esportiu síties en la UE F2 del pla parcial La Garrofera, amb emplaçament en el carrer de les Trezte Roses, 12 al 18. Supressió de la seua consideració com a equipament públic. Proposta d’aprovació definitiva. Acord de desafectació a l’ús públic del citat immmoble.
10-4. Modificació puntual núm. 17 del PGOU, edifici d’ús administratiu-cultural segons pla general destinat en l’actualitat a central de serveis-magatzem municipal amb emplaçament en Camí Vell de Torrent, núm.12.  Supressió de la seua consideració com a equipament públic. Proposta d’aprovació definitiva. Acord de desafectació a l’ús públic del citat immmoble.
10-5. Designació de Jutge de Pau titular. Iniciació de l’expedient.
10-6. Dació de compte del Decret d’Alcaldia relatiu a col·locació dels Regidors en el Saló de Sessions.
10-7. Calendari laboral. Assenyalament de festes locals per a l’any 2013. Proposta d’aprovació.
10-8. Informe de rectificació i actualització d’inventari de patrimoni municipal, a data 31 de desembre del 2011.
10-9.Conveni de col·laboració entre els Ajuntaments d’Alaquàs i Aldaia, per a la prestació del funcionament d’una aula d’estimulació multisensorial executada per l’Associació Kabem Tots. Proposta d’apovació.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
PRECS I PREGUNTES

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada