dimecres, 25 d’abril de 2012

Plenari ordinari del 26 d’abril


Havent de celebrar Sessió núm. 6 de l’Ajuntament Ple el dia 26 d’abril de 2012a les 20 hores, en el Saló de Plens de la CasaConsistorial, i a fi de complir al que estableixl’art. 38 del ROF, HE RESOLT CONVOCAR els Regidors i Regidores amb distribució delsegüent:  
ORDRE DEL DIA
6-1. Aprovació de les actes corresponents a les sessions celebrades els dies 5 i 28 de març de 2012.
6-2. Correspondència oficial.
6-3Dació de compte sobre nova composició de la Junta Local de Seguretat.
6-4. Dació de compte sobre les diverses gestions realitzades, amb vista a l’obtenció de la condició d’Agència de Col·locació de l’Ajuntament d’Alaquàs.
6-5. Protocol d’actuació en les Cerimònies d’Acolliments Civils de l’Ajuntament d’Alaquàs (Annex I del Reglament Municipal).
6-6. Petició de compareixença de la Regidora Isabel Mondéjar Villarejo.
6-7. Dació de compte del Decret d’Alcaldia sobre l’exercici d’accions enfront de la Generalitat Valenciana en reclamació de deutes pendents.
6-8. Expedient de modificació de crèdits.
6-9. Modificació núm. 1 de la concessió del contracte de gestió dels serveis de “Recollida de Residus Sòlids Urbans i de Neteja Viària”, formalitzat amb Agricultors de la Vega. Proposta d’aprovació.
6-10. Acceptar la delegació per a contractar l’execució de l’obra inclosa en el PPOS 2012 amb núm. 262, consistent en la pavimentació d’uns quants vials, així com compromís econòmic.
6-11. Nova Ordenança Municipal Reguladora d’Usos i Activitats. Proposta d’aprovació inicial i exposició pública.
6-12. Modificació puntual núm. 17 del PGOU, consistent en la supressió de la consideració com a equipament públic d’edifici municipal. Proposta d’aprovació inicial i exposició pública d’expedient de desafectació a l’ús públic.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
PRECS I PREGUNTES

1 comentari:

  1. Però aquesta vegada quin Vicent va a fer el ple, Alòs o Forment??

    ResponElimina