divendres, 27 d’abril de 2012

Intervencions del nostre regidor al Plenari d’Abril


6-3. Dació de compte sobre nova composició de la Junta Local de Seguretat.
El Reial Decret 1087/2010 de 3 de setembre, estableix com un dels objectius de les Juntes Locals de Seguretat,  promoure la cooperació amb els diferents sectors socials, organismes i institucions i a tal efecte preveu la creació dels Consells Locals de Seguretat amb l’objectiu d’aconseguir la màxima participació ciutadana en la millora dels nivells de seguretat, amb la participació de representants d’associacions ciutadanes, organitzacions empresarials, sindicats o altres sectors. Es per això que li reclamem que a la major brevetat possible es fique en marxa el Consell Local de Seguretat al nostre poble, amb l’objectiu de que la ciutadania siga coneixedora de la planificació i actuació de la seguretat pública.
6-4. Dació de compte sobre les diverses gestions realitzades, amb vista a l’obtenció de la condició d’Agència de Col·locació de l’Ajuntament d’Alaquàs.
Amb la creació de l’Agència de Col·locació  el que fem es reconvertir l’actual Agència de Desenvolupament  Local  i per tant esperem que la implantació de la nova agència millore l’eficàcia d’este servei públic.  Per al Bloc-Els Verds el nivell de desocupació que pateix el nostre poble  ens pareix inassumible i no ens resignem que els alaquasers i alaquaseres  no puguen gaudir del seu dret a treballar.  Per a nosaltres els desocupats són una prioritat i a ella dediquem tots els nostres esforços, i recolzarem totes les actuacions destinades a millorar la situació de les mes de 4000 persones que no troben feina al nostre poble.
6-5. Protocol d’actuació en les Cerimònies d’Acolliments Civils de l’Ajuntament d’Alaquàs (Annex I del Reglament Municipal).
Ens alegra que s’hagen recollit les propostes que en el seu dia férem des del Bloc-Els Verds respecte a la utilització del valencià en les cerimònies d’acolliment civils així com respecte a tindre en conte les distintes modalitats de famílies que existeixen a la nostra societat. Al reglament s’estableix que tant els tràmits dels expedients, així com la celebració de la cerimònia d’Acolliment Civil, seran completament gratuïts per als seus participants, en aquest punt i donada la delicada situació econòmica de l’Ajuntament, des del Bloc-Els Verds li demanem la l’equip de govern la màxima austeritat, així com que de cara al 2013 i una vegada coneguem el cost que per a l’Ajuntament tenen aquestes cerimònies, estudiem la creació d’una taxa o preu públic, no te sentit que estiguem cobrant i pujant les taxes i preus públics de serveis bàsics per a la ciutadania i este que no deixa de ser voluntari siga gratuït i a càrrec de tots els veïns i beines d’Alaquàs.
6-6. Petició de compareixença de la Regidora Isabel Mondéjar Villarejo.
Considerem important que els membre de l’equip de govern puguen comparèixer davant del plenari  o de la Comissió Informativa, per explicar la seua gestió i per tant votarem a favor de la compareixença.
6-7. Dació de compte del Decret d’Alcaldia sobre l’exercici d’accions enfront de la Generalitat Valenciana en reclamació de deutes pendents.
L’establiment per part de l’Ajuntament d’aquest RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIU, per reclamar a la Generalitat el pagament dels deutes pendents amb l’Ajuntament d’Alaquàs ve com a conseqüència de la Moció que en el seu dia varem aprovar en aquest plenari. Es el moment de que les administracions complisquen amb les seues responsabilitats i per tant no podem permetre que la Generalitat no pague a tots els veïns i veïnes d’Alaquàs mes de quatre milions i mig d’euros. El Govern Valencià s’ha gastat els diners en festes i saros, mentre estan ofegant als Ajuntaments amb el seu deute. Per tant nosaltres recolzem aquest recurs per exigir a la Generalitat que complixca amb les seues obligacions amb els veïns i les Veïnes del nostre poble.
6-8. Expedient de modificació de crèdits.
El mes passat en el punt de l’ordre del dia de la liquidació del pressupost de 2011 li vaig preguntar a la Sra. Alcaldessa d’on pensa retallar del pressupost de 2012 els 300 mil euros d’increment de romanent negatiu de tresoreria i si enguany se va a complir allò que diu el  “Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Artículo 193. Liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo. Remisión a otras Administraciones públicas.
1. En caso de liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo, el Pleno de la corporación o el órgano competente del organismo autónomo, según corresponda, deberán proceder, en la primera sesión que celebren, a la reducción de gastos del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit producido.”  En aquell plenari no me contestà, ara ja tenim la resposta, vostès continuen a la pràctica habitual i no pensen fer-ho, vostès van a continuar amb la tònica habitual i no van a complir allò que diu la llei d’hisendes locals i a nosaltres aquesta actuació ens sembla una immoralitat política. Ara ens duen una modificació del pressupost per valor de 320 mil euros disminuint en 300 mil euros l’amortització de préstecs a llarg termini, reduint aquesta partida en un 10%, o el que es el mateix enguany amortitzarem un 10 per cent menys de deute del que tenien previst en el pressupost, continuen vostès hipotecant a futur, i que s’apanye el que vinga darrere, mentre li ho permeta l’aritmètica dels vots en aquest plenari gràcies al recolzament que els ha aparegut en sempre que siga bo per al poble.
I per a que volen fer vostès esta modificació pressupostària?, principalment per a transferir diners a l’empresa municipal, que ens ha de salvar de tots els mals, una empresa pública que com varem dir en el seu dia naix en fallida, i ja no tenen prou en transferir diners del capítol 2 de despesa corrent com anunciaren en el seu dia, sinó que ara ja tenen que tirar ma també del capítol 9 i del capítol 6.  Davant aquesta situació evidentment votarem en contra  de la modificació.
6-9. Modificació núm. 1 de la concessió del contracte de gestió dels serveis de “Recollida de Residus Sòlids Urbans i de Neteja Viària”, formalitzat amb Agricultors de la Vega. Proposta d’aprovació.
Se’ns du a aprovació la modificació del contracte que este Ajuntament te amb l’empresa Agricultures de la Vega respecte al servei de Recollida de Residus Sòlids Urbans i de Neteja Viària, consistent en compensar deute per valor de 183 mil euros a canvi de renunciar a una de les millores ofertada en el seu dia per l’empresa consistent en la instal·lació de 10 unitats de contenidors soterrats. Al pressupost de 2012 existeix consignació pressupostària per valor de 1 milió 70 mil euros per a fer front a aquest contracte i tenint en conte que el plenari passat el deute de prop de 3 milions de euros que te este Ajuntament amb l’empresa entrà en el pla de pagament a proveïdors, entenem que se compensarà amb factures corresponents al 2012, i per tant esperem que aplegue també a este plenari una reducció de eixes partides en el pressupost, o es que ja saben que les dades del pressupost no son reals i que un any mes se van a gastar en neteja viaria i recollida de fem mes del que tenen consignat al pressupost?.
Sens diu en els diferents informes que “dado que las obras de inversión para la instalación de dichos elementos deben ser asumidos directamente por la Corporación, y que por razones de ajuste presupuestario no se prevé realizarlos en plazo breve, se considera lo más adecuado el proceder a la compensación de dicho importe con la deuda contraída”, es cert que en aquest exercici la situació econòmica municipal no permet noves inversions i però m’agradaria recordar-los que estem parlant d’un contracte que finalitza en el 2034, i segur que en 22 anys aquest Ajuntament pot permetre’s esta inversió. Posat a reduir podrien suprimir altres serveis del contracte com la neteja del barri de l’olivar amb la maquina tots els diumenges pel matí, com estan demanant els veïns de la zona. Des del Bloc-Els Verds considerem que no hem de renunciar a esta obra de soterrament de contenidors i per tant votarem en contra de la modificació del contracte.
6-10. Acceptar la delegació per a contractar l’execució de l’obra inclosa en el PPOS 2012 amb núm. 262, consistent en la pavimentació d’uns quants vials, així com compromís econòmic.
Votarem a favor
6-11. Nova Ordenança Municipal Reguladora d’Usos i Activitats. Proposta d’aprovació inicial i exposició pública.
Considerem que aquesta nova ordenança pot ser una ajuda important per als emprenedors del nostre poble que fiquen en marxa noves activitats econòmiques amb un procediment mes ràpid i amb menys burocràcia i votarem a favor de la Nova Ordenança d’Usos i Activitats.
6-12. Modificació puntual núm. 17 del PGOU, consistent en la supressió de la consideració com a equipament públic d’edifici municipal. Proposta d’aprovació inicial i exposició pública d’expedient de desafectació a l’ús públic.
Aquesta modificació puntual no seria necessària si el nou PGOU ja estiguera aprovat, però continua dormint el “sueño de los justos”, en la conselleria i 3 anys desprès no en sabem res. Amb aquesta modificació puntual del PGOU, es permet la venda de l’actual central de serveis municipals, tal i com preveu l’actual pressupost. Nosaltres a l’aprovació del pressupost ja ens manifestarem en contra de vendre aquest patrimoni en l’actual conjuntura econòmica, entenem que difícilment l’Ajuntament trobarà un comprador, i so ho fa serà malvenent la central de serveis a un preu molt baix, que ni de lluny s’acostarà al que tenen previst en el pressupost. Però es que damunt, l’obra d’acondicionament de l’antic escorxador, que s’està fent amb el Pla DESCONFIANZA, està parada per que la Generalitat no li ha pagat ni un euro a l’empresa constructora. Per tant entenem que no és el moment  de realitzar aquesta venda i s’ abstindrem en la votació. Al mateix temps ens agradaria saber el cost que ha tengut per a l’Ajuntament la redacció d’aquesta modificació per tècnics externs a l’Ajuntament, una modificació que al nostre entendre podrien haver fet perfectament el tècnics municipals.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada