dilluns, 29 de setembre de 2014

MOCIONS PRESENTADES AL PLENARI DEL 25-09-2014

Aquest moció va ser aprovada per unanimitat.

MOCIÓ SOBRE EL PLA DE SENSIBILITZACIÓ, CATALOGACIÓ I RETIRADA DE L’AMIANT A ALAQUÀS

Francisco Muñoz Fernández, portaveu del Grup Polític Municipal del Bloc - Els Verds d’Alaquàs a l’empar del que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat Valenciana així com el RD 2568/ 1986 de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenten per al seu debat i votació en el Ple la següent:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’amiant o asbest , és una matèria primera emprada en construcció, abundant en la forma de fibrociment i uralita. L’ordre Ministerial de 7 de desembre de 2001, prohibeix la venda en tot l’estat, degut a la seua alta toxicitat a mitjà i sobre tot llarg termini, tal com demostren els informes del Departament de Salut i Serveis Humans (DHHS), l'Organització Mundial de la Salut (WHO) i l'EPA. En 30 o 40 anys, les fibres d’aquest material poden provocar nombrosos tipus de càncer i deficiències respiratòries greus. 

La prohibició esmentada, no obstant, no evita que encara hui dia estiguem envoltats de d’aquest silenciós i mortífer tòxic, i encara hui dia el tenim pel nostre hàbitat, en construcció, la indústria dels aïllaments, la roba i el calcer. La gran majoria de la societat no som capaços d’identificar l’amiant, per la qual cosa convivim amb ell ignorants dels riscos, principalment els següents:
·        ASBESTOSI
Respirar alts nivells de fibres d'asbest per llarg temps o tenir exposició curta a alts nivells d'asbest, poden produir lesions que semblen cicatrius al pulmó i en la pleura.
·        CÀNCER
El mesotelioma pulmonar és un tumor maligne primari de les superfícies mesoteliales, que sol afectar la pleura i, en un menor nombre de casos, al teixit que envolta la cavitat abdominal (el peritoneu). Els casos de mesotelioma pleural maligne, augmentaran a Espanya fins al mig miler a l'any, a partir de 2015.
També podrien augmentar les possibilitats de contraure càncer en altres parts del cos (estómac, laringe, intestí, esòfag, pàncrees i els ronyons)

La inhalació d’1 gram d’amiant per part d’una persona qualsevol, pot  romandre als seus pulmons durant anys, com l’espasa silenciosa de Damocles, fins l’hora de manifestar-se les conseqüències, sovint l’asfixia.
Com és el nostre deure, des de la coalició Bloc - Els Verds d’Alaquàs volem donar una solució a aquests problema greu de salut pública. La imperant manca de mesures perjudica a milers i milers de persones a tot el mon, i també al nostre poble. En atenció a aquestes consideracions, el nostre grup municipal proposa a l’ajuntament la següent:

PROPOSTA D’ACORDS


1-Fer una catalogació de tots els edificis  públics, amb especial cura de les escoles i centres de salut, per determinar si estan lliures d'amiant. A tal efecte, cal incloure en el pròxim pressupost la partida pressupostària corresponent, així com cercar finançament de les distintes Administracions Públiques corresponents.
Una vegada acabat l'estudi, determinar quines són les actuacions a realitzar en el diferents centres, quant a la retirada progressiva de les estructures d’amiant.
2- Fer una campanya de sensibilització a la ciutadania sobre la problemàtica de dels elements d’amiant i on s’informe de les facilitats que disposa l’ajuntament a l’hora de canviar-les. 
3- Per a tots aquells que desitgen retirar les estructures darrerament descrites, eximir del pagament de l’impost de construccions i obres en la seua totalitat, de manera que se suavitze l'alt cost d’aquesta operació.
4- Donar trasllat d'aquests acords a la Administració de l'Estat: ministeris d'Indústria, Energia i Turisme, Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Foment, Educació, Cultura i Esport i Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.
Així com l’administració autonòmica: Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, Conselleria d'Hisenda i administració Pública, Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, Conselleria de Sanitat i Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient. També la Diputació de València i les associacions culturals, de veïns i festeres de la població, CADA i ACE.

Alaquàs, 19 de Setembre de 2014


Francisco Muñoz

Portaveu del Bloc-Els Verds d’Alaquàs.

Aquesta moció va ser retirada, per que es presenta un altra de Alcaldia en els mateixes propostes de acord i va ser aprovada.


MOCIÓ CONTRA L’ACTUACIÓ TERRITORIAL ESTRATÈGICA “PORT MEDITERRANI” I EN DEFENSA DEL COMERÇ LOCAL

BREU EXPLICACIÓ DELS PARTITS POLÍTICS QUE PRESENTEN ESTA MOCIÓ:
BLOC – ELS VERDS I ESQUERRA UNIDA.
La Coalició Bloc – Els Verds d’Alaquàs es comprometia en el seu programa electoral a ser la veu dels dels partits polítics que, rebent suficients vots per a tindre algun regidor d’acord a la regla d’Hondt, són descartats si no assoleixen el 5%. Eixe és el cas d’Esquerra Unida d’Alaquàs, i és per això que Bloc – Els Verds presenta aquesta moció en el seu nom propi i en el d’EU.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L'Actuació Territorial Estratègica “Port Mediterrani” portarà amb si la implantació a Paterna del que ja es coneix com el major Centre Comercial d'Europa, i suposarà la requalificació de prop d'1,5 milions de metres quadrats, en un projecte que tindrà un notable impacte negatiu sobre el territori, a més d'afectar negativament a l'economia local i a l’ ocupació de totes les zones del voltant.
Port Mediterrani, amb una inversió de 700 milions d'euros, s'ha anat associant a través de la premsa, primer des de l'Ajuntament de Paterna, i posteriorment des de la mateixa Generalitat, a la promesa de creació d'ocupació i dinamització de l'economia local sense que s'haja presentat cap estudi detallat que ho demostre. Per contra, són molts els estudis que assenyalen com l'obertura d'aquest tipus d'establiments implica, conseqüentment, el tancament de nombrosos establiments del comerç local i, en conseqüència, la pèrdua d’un gran nombre de llocs de treball.
Les 15.000.000 de visites anuals previstes per Port Mediterrani tindran, per tant, un impacte directe en els comerços de diferents sectors (oci, roba, alimentació, etc…), que evidentment deixarande rebre aquesta mateixa quantitat de visites a l'any. 

D'altra banda, els inversors de *Eurofunds *Investment han declarat obertament en reunions amb veïns i diversos col·lectius que han de ser “la resta de centres comercials els que temen a Port Mediterrani, ja que és un projecte guanyador”, la qual cosa indica que l'impacte negatiu no solament serà en el comerç local sinó en altres centres comercials, amb possibles tancaments i la conseqüent pèrdua de llocs de treball.

Les estadístiques indiquen que per cada 2 ocupacions que es creen en centres comercials, es destrueixen 3 en el comerç local, per la qual cosa la posada en marxa de Port Mediterrani destruiria molts milers d'ocupacions més de tota la zona.
La destrucció de l'economia local i del petit comerç, en benefici de grans superfícies com a Port Mediterrani, deixen sense vida els barris de les ciutats, convertint-les a poc a poc en ciutats dormitori, i traslladant el consum i l'oci a espais allunyats, i on els beneficis no repercuteixen a les pròpies ciutats, que gradualment es van degradant.
El tancament obligat de tendes i tot tipus de comerços als barris té un impacte negatiu també en la vida cultural de les ciutats, en limitar les opcions culturals i d'oci a aquelles promogudes amb majors recursos econòmics com els quals podria explicar Port Mediterrani ( concerts, etc.)
 La degradació del comerç local i les opcions d'oci als barris, en benefici de les grans superfícies, augmenten la desigualtat entre els ciutadans, entre els qui poden accedir al consum i els qui no, entre els qui poden desplaçar-se a les grans superfícies, i els qui no.
Davant aquesta realitat, els poders públics han de vetllar per la defensa del territori, de l’ economía i la cultura local, i del benestar dels ciutadans.
És per això que l’ Ajuntament d’ Alaquàs adopta els següents
ACORDS
1)     Manifestar el seu total rebuig a l'Actuació Territorial Estratègica “Port Mediterrani”, i exigeix a la Generalitat la suspensió immediata del projecte.

2)  Mostrar el seu suport al comerç local enfront de les grans superfícies com Port Mediterrani.

3) Treballar de la mà d'Associacions de Veïns, Associacions de Comerciants, grups polítics i ciutadans en general a desenvolupar nou model de consum que fomente l'enfortiment de l'economia local, la revitalització de les ciutats i la creació d'ocupació estable i de qualitat.


4) Donar trasllat d'aquests acords a la Generalitat Valenciana, a la *Conselleria d'Infraestructures, a totes les Associacions de Veïns i de Comerciants del municipi i a tota la ciutadania.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada