dimarts, 4 de juny de 2013

Preguntes del ple ordinari de maig

Preguntes formulades, en el ple ordinari del mes de maig del passat 3 de juny, per Vicent Forment en  representació del grup municipal Bloc-Els Verds.

Al plenari del passat 26 de juliol de 2012, vaig formular una pregunta sobre el material de Radio Alaquàs, cedit a l’Ajuntament d’Aldaia, per saber on estava eixe material, després del tancament d’Aldaia Radio.  La Sr. Alcaldessa contestà que ho revisaria. Davant la falta de resposta, al plenari del 3 de desembre de 2012, vaig reiterar la meua pregunta per saber on està el material cedit, en aquest cas va ser el Sr. Oñate qui va manifestar que “del tema de Ràdio Alaquàs esbrinarà i l’informarà”.
Han passat 10 mesos de la meua pregunta al plenari, reiterada el passat desembre, sense que ha data de hui, s’ha donat cap resposta per part de l’equip de govern, sobre quina és la situació del material de Radio Alaquàs, cedit a l’Ajuntament d’Aldaia. Davant aquesta situació:

  • Sap l’equip de govern on es troba el material de Radio Alaquàs cedit a l’Ajuntament d’Aldaia? En cas de saber-ho pensa l’equip de govern contestar a la meua pregunta?.

Al plenari del passat 25 d’abril, es feu la Dació de compte de l’informe de  l’Auditoria de l’exercici 2010. La Sra. Alcaldessa manifestà que s’anava a fer públic el resultat de la mencionada auditoria. Un més després aquesta informació encara no s’ha fet publica. Davant aquesta situació:

  • Pensa l’equip de govern fer públic el resultat del mencionat informe d’auditoria? Perquè encara no s’ha publicat a la pàgina web municipal?. Quan la van a fer publica?

Al Plenari del Passat 27 de setembre de 2012, per pel plenari municipal una moció d’alcaldia per Institucionalitzar la creació d’uns premis amb la denominació CASTELL D’ALAQUÀS (9 d’OCTUBRE). Entre les propostes d’acord s’acordà: “Encomanar a la Directora de Serveis Socio-Culturals i al Director del Castell la confecció  de les dites bases per a la seua posterior submissió i consideració de la Comissió Informativa Municipal Permanent i Ple.”  I que “Una Comissió constituïda a l’efecte de entregar els premis decidirà la data exacta per a l’acte cada any, data que haurà d’estar pròxima al 9 d’octubre, dia de la Comunitat Valenciana.”  8 mesos després de l’aprovació de la moció encara no tenim cap document ni esborrany del mateix, sobre les bases del premi Castell d’Alaquàs (9 d’Octubre), ni s’ha constituït la comissió encarregada de decidir els premiats. Davant aquesta situació:

  • Pensa l’equip de govern portar a plenari les bases del premi Castell d’Alaquàs (9 d’Octubre), per al seu debat i aprovació? En quina data tenen previs fer-ho? Quan es va a constituir la comissió constituïda a l’efecte d’entregar els premis? Tindrem enguany la primera edició dels premis Castell d’Alaquàs (9 d’Octubre)?

Preguntes que ens han fet arribar dos veïns del nostre poble:

A l’exercici pressupostari de 2012, es varen produir uns drets reconeguts de  15.008,63€ en concepte de “Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Rústica.”.

  • D’aquesta quantitat recaptada per l’Ajuntament, Quina quantitat s’ha destinat a realitzar millores i/o inversions en temes agraris al nostre poble?

Hem pogut observar que sestà tallant el “seto” del paseig peatonal de Camí Vell de Torrent, situació que pot ocasionar situacions d’inseguretat al eliminar la protecció que representava front als vehicles que circulen per aquell carrer.

  • Perquè s’ha suprimit el “seto”?. Quina actuació està prevista fer en aquest carrer? Van a tornar a plantar-lo? 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada