dilluns, 25 de març de 2013

Ordre del dia Plenari Ordinari de Març


DECRET DE CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA

Corresponent celebrar una sessió núm.3 ordinària de l'Ajuntament Ple el dia 27 de
març de 2013, a les 20 hores, en el Saló de Plens de la Casa Consistorial, i a fi de cumplir amb que estableix l’art. 38 del ROF, HE RESOLT CONVOCAR els Regidors i Regidores amb distribució del següent:

ORDRE DEL DIA

Acte de reconeixement a D. José Vicente Zurita Abad, veí d'Alaquàs, artista faller, atesa la seua trajectòria professional

3.1. Aprovació de les actes corresponents a les sessions celebrades 31 de gener i 4 de febrer de 2013.

3.2 Correspondència oficial.

3.3. Dació de compte de l’escrit del grup popular d’incorporació del nou regidor D. Joaquín M. Ricart en el dit grup.

3.4. Dació de compte de la Resolució de la Direcció General d’avaluació ambiental i territorial, deixant sense efecte, el requeriment efectuat a aquest Ajuntament, perquè anul·le l’acord d’aprovació definitiu de la modificació puntual núm. 18 del PGOU.

3.5. Proposta de modificació puntual número 19 del pla general d’ordenació urbana. Modificació parcial del contingut de l’art. 97 de les normes urbanístiques del PGOU. Proposta d’aprovació inicial i exposició publica.

3.6. Proposta de modificació puntual núm. 20 del PGOU. parcel·la situada al c/ Sabater Fornes núm. 7-13 amb façana a carrer Alcoi núm. 16-22. Proposta d’aprovació inicial i exposició pública.

3.7. Moció d'Alcaldia instant la modificació de la Llei d'estabilitat pressupostària respecte del destí del superàvit pressupostari.

3.8. Dació de compte de l'informe de l'Auditoria de l'exercici 2010.

3.9. Recurs plantejat per CCOO i UGT relatiu aclariment d’acord plenari de 4 d’octubre de 2012, de suspensió d’articles de l’acord i del Conveni regulador de condicions de treball. Proposta de resolució.

3.10. Proposta d’aprovació inicial de l’ordenança reguladora del procediment per a l’adjudicació i règim d’ús dels horts urbans municipals d’Alaquàs.

3.11. Proposta d’adhesió al Conveni de Col·laboració entre l’Excma. Diputació Provincial de València i l’Il·lustre col·legi d’Advocats de València, per a la prestació dels serveis d’assessorament jurídic, mediació, intermediació, i negociació sobre préstecs i arrendaments relatius a la vivenda habitual.

3.12. Ratificació acord del Consell Escolar Municipal relativa a la previsió de planificació escolar.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
PRECS I PREGUNTES

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada