divendres, 8 de març de 2013

El Bloc - Els Verds d'Alaquàs critica la signatura del Fons Social d'Habitatges aprovada en el ple


Vicent Forment: “El Fons Social d'Habitatges per a Afectats pels Desnonaments és "insuficient" i "hipòcrita"”

Les execucions hipotecàries i els desnonaments que hui destrossen les vides de milers de persones a Espanya no han caigut del cel. Són la conseqüència d'unes polítiques públiques aprovades per PSOE i PP en diferents governs, caracteritzades per especular amb l'habitatge, impulsar el sobreendeutament de la població, sobreprotegir els interessos de la banca i pels seus interessos partidistes.

La bambolla immobiliària esclatà fa més de 4 anys. Des de llavors venim denunciant el genocidi financer que s'està cometent. On existeixen milers d'execucions hipotecàries i més de 500 desnonaments al dia, on el procés d'execució hipotecària genera deutes ilegitims que condemnen a la població per a tota la vida, on una llei perversa deixa a les persones en absoluta indefensió, i on ens trobem amb el sense sentit que els bancs acumulen milers de pisos buits mentre milers de famílies es queden en el carrer sense reallotjament algun. No obstant açò, en tot aquest temps ni el govern del PSOE ni el del PP han implantat mesures suficients per a acabar amb aquesta emergència social. Al contrari, s'han limitat a aprovar rescat bancari rere  rescat, destinant milers de milions d'euros a uns bancs irresponsables i fent brindis al sol, mentre es continua desnonant a les famílies.

Les poques mesures aprovades fins a hui per a intentar mitigar aquesta qüestió, pels governs de PSOE i PP, han sigut un absolut fracàs des del punt de vista de la gran majoria d'afectats. Dins d'aquestes mesures es troba l'aprovada ahir en el ple municipal d'Alaquàs, que va ser la signatura del Fons Social d'Habitatges per a Afectats pels Desnonaments impulsat per la Federació española de Municipis i Províncies.

Aquesta mesura no és ni tan sols un pegat per a pal·liar la dramàtica situació de la gran majoria de persones desnonades o en procés d'execució hipotecària de la nostra ciutat, i moltíssim menys ataca a les qüestions d'arrel d'aquesta situació. Açò éstà provocat, en primer lloc per l'escàs nombre d'habitatges, solament 6.000 en tot l'Estat, que es posaran a la disposició dels afectats pels desnonaments i que farà que els dos pisos posats a disposició a Alaquàs siguen clarament insuficients per al nombre d'afectats amb els quals desgraciadament compta el nostre poble.

El portaveu del Bloc-Els Verds, Vicent Forment, considera que les condicions per a accedir a aquesta ajuda són excessives i molt restrictives, no podent accedir a elles la majoria dels afectats. Segons el conveni aprovat ahir amb els vots a favor del PSOE i el PP d'Alaquàs, la quantia d'aquests lloguers estarà entre 150 i 400 euros, no simbolitzant aquestes quantitats el que veritablement significa un lloguer social, ja que són preus de mercat i sobrepassen, en la majoria dels casos, el 30% de les rendes dels afectats. I finalment que no dóna solució al deute generat per la subhasta en el procés d'execució hipotecària.

Per al Bloc-Els Verds d'Alaquàs aquesta mesura va més encaminada al fet que entre tota la ciutadania assumim el pagament dels actius tòxics dels bancs i les possibles reformes futures que els bancs hauran de fer en els habitatges que de solucionar de forma eficaç els problemes de l'habitatge.

Per a finalitzar, volem recordar tant al Partit Popular com al Partit Socialista d'Alaquàs que si realment volen començar a resoldre el problema de les execucions hipotecàries i els desnonaments, es deixen d'aquest tipus de mesures que molt poc o gens solucionen aquestes qüestions, i que els seus partits aproven de forma immediata i íntegrament la Iniciativa Legislativa Popular per a modificar la llei hipotecària, que va ser admesa a tràmit gràcies a la pressió social i que proposa: la dació en pagament retroactiva, per la qual el deute contret amb l'entitat financera quedaria saldada amb el lliurament de l'habitatge; la moratòria immediata dels desnonaments d'habitatges habituals i lloguer social dels habitatges que de forma il·legítima acumula la banca. Aquestes són mesurades de mínims que resoldrien els problemes més greus i urgents de la població afectada i que s'ha d'aprovar de forma immediata per a frenar la sagnia dels desnonaments.El Bloc-Els Verds de Alaquàs  critica la firma del Fondo Social de Viviendas aprobada en el pleno

Vicent Forment: “El Fondo Social de Viviendas para Afectados por los Desahucios  es "insuficiente" e "hipócrita"”

Las ejecuciones hipotecarias y los desahucios que hoy destrozan las vidas de miles de personas en España no han caído del cielo. Son la consecuencia de unas políticas públicas aprobadas por PSOE y PP en distintos gobiernos, caracterizadas por especular con la vivienda, impulsar el sobreendeudamiento de la población, sobreproteger los intereses de la banca y por sus intereses partidistas.

La burbuja inmobiliaria estallo hace más de 4 años. Desde entonces venimos denunciando el genocidio financiero que se está cometiendo en este país. Donde existen miles de ejecuciones hipotecarias y más de 500 desahucios al día, donde el proceso de ejecución hipotecaria genera deudas ilegitimas que condenan a la población de por vida, donde una ley perversa deja a las personas en absoluta indefensión, y donde nos encontramos con el sin sentido de que los bancos acumulen miles de pisos vacíos mientras miles de familias se quedan en la calle sin realojo alguno. Sin embargo, en todo este tiempo ni el gobierno del PSOE ni el del PP han implantado medidas suficientes para acabar con esta emergencia social. Al contrario, se han limitado a aprobar rescate bancario tras rescate, destinando miles de millones de euros a unos bancos irresponsables y haciendo brindis al sol, mientras se continúa desahuciando a las familias.

Las pocas medidas aprobadas hasta la fecha para intentar mitigar esta cuestión, por los gobiernos de PSOE y PP, han sido un absoluto fracaso desde el punto de vista de la gran mayoría de afectados. Dentro de estas medidas se encuentra la aprobada ayer en el pleno municipal de Alaquàs, que fue la firma del Fondo Social de Viviendas para Afectados por los Desahucios.

Esta medida no es ni tan siquiera un parche para paliar la dramática situación de la gran mayoría de personas desahuciada o en proceso de ejecución hipotecaria de nuestra ciudad, y muchísimo menos ataca a las cuestiones de raíz de esta situación. Esto es debido, en primer lugar al escaso número de viviendas, solo 6.000 en todo el Estado, que se pondrán a disposición de los afectados por los desahucios y que hará que los dos pisos puestos a disposición en Alaquàs sea insuficiente para el gran número de afectados con los que desgraciadamente cuenta nuestro pueblo. 

El portavoz del Bloc-Els Verds, Vicent Forment, considera que las condiciones para acceder a esta ayuda son excesivas y muy restrictivas, no pudiendo acceder a ellas la mayoría de los afectados. Según el convenio aprobado ayer con los votos a favor del PSOE y el PP de Alaquàs, la cuantía de estos alquileres estará entre 150 y 400 euros, no simbolizando estas cantidades lo que verdaderamente significa un alquiler social, ya que son precios de mercado y sobrepasan, en la mayoría de los casos, el 30% de las rentas de los afectados. Y por último que no da solución a la deuda generada por la subasta en el proceso de ejecución hipotecaria.

Para el Bloc-Els Verds de Alaquàs esta medida va más encaminada a que entre toda la ciudadanía asumamos el pago de los activos tóxicos de los bancos y las posibles reformas futuras que esos bancos deberán hacer en esas viviendas que de solucionar de forma eficaz los problemas de la vivienda. 

Para finalizar, queremos recordar tanto al Partido Popular como al Partido Socialista de Alaquàs que si realmente quieren empezar a resolver el problema de las ejecuciones hipotecarias y los desahucios, se dejen de este tipo de medidas que muy poco o nada solucionan estas cuestiones, y que sus partidos aprueben de forma inmediata e íntegramente la Iniciativa Legislativa Popular para modificar la ley hipotecaria, que fue admitida a trámite gracias a la presión social y que propone: la dación en pago retroactiva, por la cual la deuda contraída con la entidad financiera quedaría saldada con la entrega de la vivienda; la moratoria inmediata de los desahucios de viviendas habituales y alquiler social de las viviendas que de forma ilegítima acumula la banca. Éstas son medidas de mínimos que resolverían los problemas más graves y urgentes de la población afectada y que se tiene que aprobar de forma inmediata para frenar la sangría de los desahucios.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada