dimarts, 28 de juny de 2011

ORDRE DEL DIA PLENARI

DECRET DE CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA SESSIÓ ORGANITZATIVA

Havent de celebrar la sessió núm. 11 extraordinària de l'Ajuntament Ple el dia 30 de juny de 2011, a les 20 hores, en el Saló de Plens de l'Ajuntament, a fi de complir al que estableix l’art. 38 del ROF, HE RESOLT CONVOCAR els Regidors i Regidores amb distribució del següent:

ORDRE DEL DIA

11-1. Aprovació de l'acta corresponent a la sessió constitutiva celebrada el dia 11 de juny del 2011.

11-2. Acords organitzatius després de la designació de la nova alcaldessa. Resolucions d'Alcaldia sobre organització Municipal. Dació de compte.

a) Designació de tinents d'alcalde.

b) Designació de membres de la Junta de Govern Local.

c) Delegacions conferides per l’alcaldessa.

d) Delegació de competències de l’alcaldessa a la Junta de Govern Local.

e) Dació de compte del Decret relatiu a col·locació dels regidors i regidores en el
Saló de Sessions.

11-3. Donar compte de l’escrit dels Portaveus de Grups sobre composició de Grups Polítics i designació de Portaveus.

11-4. Nomenament de representants de la corporació en Òrgans Col·legiats que haja d’estar representada.

a) Mancomunitat l'Horta Sud.
b) Àrees Metropolitanes (entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics, i entitat Metropolitana per al Tractament de Residus).
c) Consorci Provincial d'Extinci d'Incendis.
d) Consell Escolar Municipal.
e) Consells Escolars de Centre.
f) Consorci per a la promoció de la Cultura Musical en la localitat d'Alaquàs.
g) Xarxa de Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat.
h) Consorci per a la Xarxa Jovesnet d'Informació i Participació per als Joves -Xarxa Jovesnet-.
i) Fons Valencià per a la Solidaritat (FVS).
j) Patronat de la Fundació Empresarial FIDES.
k) Consorci per a la gestió derecursos, activitats i serveis en l’àmbit Esportiu de l'Horta (GRUP SPORTSHORTA).
l) Consell d'Administració del Servei Municipal de Radiodifusió.
m) Consorci per al desenvolupament la Televisió Digital Terrestre (TDT) local pública de la demarcació de Torrent.
n) Agència Estatal de l'Administració Tributària.
n) Consell Agrari Municipal.
ñ) Comissió de Seguiment de Col·laboració amb la Delegació d'Hisenda, en matèria de gestió cadastral.
o) Designació de representants en l'Ecoparc.
p) Designació de representants d'aquest Ajuntament en l'Oficina de la Bicicleta (HORTAENBICI).

11-5. Fixació de la periodicitat de les Sessions Plenàries amb caràcter ordinari.

11-6. Creació i composició dels òrgans complementaris:
a) Junta de Portaveus.
b) Comissió Especial de Comptes.
c) Comissió Informativa Permanent d'Urbanisme i Serveis municipals, Govern Interior, i Desenvolupament Sociocultural i Econòmic Local.
d) Mesa de Contractació i Comissió de Seguiment i Control del Servei d'Abastiment de l'Aigua i Clavegueram.
e) Comissió Municipal de Patrimoni.

11-7. Determinació del número, característiques i retribucions del personal
eventual, que es refereix l’art. 104.1 de la Llei 7/85.

11-8. Determinació de càrrecs amb dedicació, assistències i indemnitzacions per
a membres de la Corporació.

11-9. Fixació de les assignacions als Grups Polítics d’acord amb l’art. 73.3 de la
Llei de Bases 7/85.

11-10. Delegació de competències del Ple a la Junta de Govern Local.

Alaquàs, 27 de juny de 2011.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada